Něco málo o nás

582

  m2 pro hru      

397

      pomůcek a hraček  

250

    dní v roce otevřeno    

74

    malých absolventů  

Naše mise

podpora talentů

Každé dítě se rodí jako jedinečná osobnost s celou řadou talentů. Ne všechny děti se však na první pohled jeví jako nadané. Ve většině případů nám zůstávají dětské talenty skryté. Naším úkolem je proto tyto silné stránky v každém dítěti objevit, podpořit a systematicky rozvíjet. Zároveň věnujeme speciální péči těm dětem, které mají navíc některou ze speciálních vzdělávacích potřeb nebo poruch učení.

kritické myšlení

Na dnešní děti čekají v budoucnu pro nás neznámé výzvy. Budou se zaobírat situacemi a řešit problémy, které jsou pro nás dnes jen těžko představitelné. Proto není možné je připravit jinak, než že je naučíme logicky a především kriticky myslet, informace si samostatně vyhledávat, třídit, ověřovat a dávat do souvislostí, a v každé situaci pružně a pohotově reagovat.

rozvoj osobnosti

Vedle účelově orientovaných dovedností budou děti 21. století potřebovat také měkké dovednosti, neboli soft skills. Mezi ně patří například kreativita, komunikační dovednosti, spolupráce, sebereflexe, empatie, tolerance nebo také respekt. Nejenže to jsou schopnosti užitečné v každodenním životě, zároveň jsou žádanými dovednostmi moderních zaměstnanců.

Untitled-1

Naše filozofie

Školka Šikulky je místo, kde si děti mohou bezpečně hrát, volně komunikovat s ostatními a věnovat se svým vlastním zájmům, které postupně objevují skrze volnou hru v podnětném a inspirativním prostředí.

Každé dítě je osobnost a má své vlastní tempo. Děti se proto nemusí přizpůsobovat učitelům nebo ostatním dětem, ale mohou pracovat na čem chtějí, kdy chtějí a jak dlouho chtějí.

Děti se spolupodílejí na tvorbě denního programu, který rozvíjí jejich myšlení, kreativitu, komunikaci a sebeuvědomění. Řád stanovený ve třídě učí dětí respektovat druhého. Stejně tak učitelé respektují děti a jsou jim rovnocennými partnery.

Učitelé v naší školce jsou milí, morální a kompetentní, jelikož vrozenou potřebou dětí je učitele napodobovat a následovat. Úlohou učitele je pak především pozorovat, odhalovat a rozvíjet silné stránky jednotlivých dětí bez vyrušování či vměšování do hry.

Dítě v naší školce není manipulováno, formováno, okřikováno, poučováno nebo opravováno, za své chyby není trestáno nebo záporně hodnoceno. Naopak, chyby jsou žádoucí, neboť bez nich by nebylo pokroku.

Naše úspěchy

V roce 2015 byla naše školka na základě recenzí rodičů vyhodnocena jako nejlepší soukromá školka Ústeckého kraje. Děkujeme!

„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“

Jan Ámos Komenský

nakoukněte

    připravujeme...

Připravujeme

Zapsat dítě k docházce